<big id="vv39t"><strike id="vv39t"><em id="vv39t"></em></strike></big>

    2020年度实施清洁生产审核重点企业信息简表  
  www.五月天
  <big id="vv39t"><strike id="vv39t"><em id="vv39t"></em></strike></big>

    
      草酸二乙酯
      固体乙醇钠
      液体乙醇钠
      固体甲醇钠
      液体甲醇钠
      草酸二甲酯
      草酸二丁酯
      固体叔丁醇钠
      3-乙基-4-甲基-3-吡咯啉-2-酮
      草酸
      更多产品
    
     详细内容

    

   产品名称
   草酸二乙酯
   产品英文名
   Diethyl oxalate
   产品别名
   乙二酸二乙酯
   分子式
   C2O4(C2H5)2
   产品用途
   用作医药中间体及塑料促进剂
   CAS号
   95-92-1
   毒性防护
   在机体内易水解为酸和醇而造成较强的腐蚀性和刺激性。大鼠经口LD50为0.4~1.6g/kg。其突出症状为呼吸紊乱和肌肉颤动。应注意避免吸入蒸气和接触皮肤。
   包装储运
   镀锌铁桶包装,规格200kg。按有毒化学品规定贮运。
   物化性质
   无色油状液体,有芳香气味。相对密度1.0785(20/4℃)。熔点-40.6℃。沸点185.4℃。折射率nD(20℃)1.4101。汽化热284.5J/g。比热容1.81J/(g·℃)。与乙醇、乙醚、丙酮等常见溶剂混溶。微溶于水,并被水逐渐分解。

    

   ?